Bitcoin, chúng ta đang ở đáy

Giá trị được ghi nhận (Realized value)Đầu tiên, chúng ta cùng xem xét "Giá trị được ghi nhận" của Bitcoin, được xác định theo phương pháp của Nic Carter và Pierre Rochard. Về cơ bản, Giá trị này được tính toán bằng cách lấy trung bình của tất cả…