Giá nào nên HODL?

Đây là ức tranh tổng quát và dự đoán về thị trường bitcoin của CryptolevelUP trong tương lai dài hạn với đường trung bình MA200 ngày và MA trung bình 200 tuần. Nó hoàn toàn không phục vụ trader hàng ngày, nhưng sẽ giúp HODLers dài hạn phán đoán khi nào và ở mức giá nào để tham gia vào thị trường.

Chiến lược CryptolevelUP đề xuất cho HODLers (lưu ý không dành cho traders)
Mua trung bình giá quanh vùng 2500 (+/- 300)
Stoploss khi mất 50% tài khoản.
HODL cho đến BULL MARKET tiếp theo.

Trong hình trên, CryptolevelUP sử dùng đường MA nến tuần trên khung thời gian daily. Đây là script TradingView cho ai cần (nó còn khá thô sơ, và sẽ được cải tiến trong thời gian tới).

// show moving average of 50D, 200D and 200W
study("Multi Time Frame Exponential Moving Average", "MTF SMA", overlay=true)
src = input(title="Source", type=source, defval=close)
hide50D = input(false, title="hide 50D MA")
hide200D = input(false, title="hide 200D MA")
hide200W = input(false, title="hide 200W MA")
res50D = 'D'
res200D = 'D'
res200W = 'W'
ma_len50D = 50
ma_len200D = 200
ma_len200W = 200
htf_ma50D = sma(src, ma_len50D)
htf_ma200D = sma(src, ma_len200D)
htf_ma200W = sma(src, ma_len200W)
out50D = iff(hide50D, na, security(tickerid, res50D, htf_ma50D))
out200D = iff(hide200D, na, security(tickerid, res200D, htf_ma200D))
out200W = iff(hide200W, na, security(tickerid, res200W, htf_ma200W))
plot(out50D, color = red)
plot(out200D, color = green)
plot(out200W, color = purple)

Show Comments

Get the latest posts delivered right to your inbox.